Bridge-Roedding
                                                            ♣                                                      ♥  ♠ 
Forside Turneringer Bestyrelsen Vedtægter Klubregler Nyheder Galleri Kontakt    

Vedtægter
Mandags Bridge Rødding 

§ 1

Klubbens navn er: Mandags Bridge Rødding. Dens hjemsted er Rødding.

§ 2

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til bridgespil mandag eftermiddag fra september til og med april måned, og gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3

Klubben er en selvstændig forening.

§ 4

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Denne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen og konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og turneringsleder/ ledere.

I ulige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved et ordinært bestyrelsesmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, der fungerer indtil næste generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant, revisor og en revisorsuppleant.

§ 5

Turneringslederen tilrettelægger og leder turneringerne. Turneringslederen tilstræber at flere medlemmer erhverver sig indsigt i turneringsformer og lovbestemmelser, så der er medlemmer, som kan lede turneringen ved turneringslederens fravær.

Medlemmerne har ikke mødepligt og skal ikke finde en substitut. Til gengæld skal medlemmerne melde fra, når de ikke kan deltage, så turneringslederen har mulighed for at planlægge turneringen før sidste øjeblik.

§ 6

Klubbens regnskabsår er 1 April - 31 Marts.

§ 7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilledag.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Velkommen
 2. Valg af ordstyrer
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Kontingent
 6. Indkomne forslag/ forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag, der ønskes behandles, skal indsendes skriftlig til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle beslutninger vedrørende punkter på dagsordenen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Undtaget herfra er dog forslag til vedtægts ændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3’s majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 måned efter mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag. Skriftlig afstemning kan altid forlanges.

§ 8

I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling, træffes der på denne generalforsamling beslutning om anvendelse af klubbens eventuelle formue.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 29.4.2013